SERVEI DE MANTENIMENT DE CAMPS DE GESPA ARTIFICIAL

Qui afirma que els camps de gespa artificial no requereixen un manteniment adequat desconeix aquest tipus d’instal·lacions. Tan important com el disseny, el producte i l’execució és el manteniment, que s’ha d’analitzar, dissenyar i periodificar en funció de l’entorn i l’ús de les instal·lacions. Així ho fem, conjuntament amb els nostres clients.

Per altra banda, disposar de personal qualificat i la maquinària adequada en propietat, ens diferencia de la nostra competència, podent tancar el cercle de servei al llarg de tota la vida útil d’aquestes instal·lacions, sempre amb l’objectiu de maximitzar-la a la vegada que garantint les millors condicions d’ús en tot moment.

Per últim, disposem d’un servei de post-venda àgil i fiable per resoldre qualsevol dubte que pugui sorgir un cop la instal·lació està en ús. Desplacem els nostres tècnics especialistes i donem solucions a noves necessitats d’ús de la instal·lació.

Els treballs a realitzar en les tasques de manteniment són els següents:

– Neteja superficial i raspallat del terreny de joc amb màquina específica

– Neteja profunda (descompactació, aireació i homogeneïtzació) del reble de cautxú

– Neteja de les canaletes de formigó i d’arquetes del sistema de drenatge.

– Verificació de l’encolat de les juntes i reparació de juntes i/o línies defectuoses

– Desherbat químic del terreny de joc amb herbicida exfoliant

– Inspecció i sanejat de l’òxid en els canons de rec i canals perimetrals

u

– Verificació de rodadura, bot i nivells de reblert

– Aportació de cautxú al terreny de joc

– Eliminar les restes (sorra, cautxú i fibres) acumulat a les sorreres o embornals

– Neteja i comprovació del sistema de reg

– Revisió i comprovació de l’equipament esportiu