La nostra àmplia experiència ens permet conèixer a fons les necessitats dels nostres clients i conjugar-les amb la normativa que regula aquest tipus d’instal·lacions. D’aquesta manera podem acompanyar-los des d’una primera fase de conceptualització i disseny, però pensant també en tota la vida útil de la instal·lació i en les futures reposicions.

Tenir amplis coneixements en OBRA CIVIL ens permet analitzar el terreny i l’entorn, escollir la millor solució per la base i la sub-base i dotar-li de la millor estabilitat, d’acord amb les possibilitats pressupostàries del nostre client. Així garantim la fiabilitat del comportament futur dels camps, doncs controlem directament tots els processos, fent possible gaudir de les instal·lacions el major temps possible.

BASE I SUB-BASE

DRENATGE HORITZONTAL DRENATGE VERTICAL
Sistema d’eliminació de les aigües del camp
 • Circulació superficial de l’aigua cap al perímetre del terreny de joc, on s’ubiquen les canals de recollida.
 • Infiltració de l’aigua cap a un sistema de captació d’aigua format per tubs drenants ubicats a la sub-base del terreny de joc.
Pendent de la superfície
 • A dues o quatre aigües.
 • Pendent recomanable no inferior al 0,80%.
 • No és necessària però es recomana un mínim del 0,50%.
Sistema de recollida d’aigües
 • Camp a dues aigües: canal de recollida d’aigua ubicada als laterals de la superfície de joc.
 • Camp a quatre aigües: canal de recollida d’aigua ubicada als laterals i fons de la superfície de joc.
 • Sistema de rases i tubs drenants en forma d’espina de peix repartits per tot el terreny de joc cap a un tub dren de major diàmetre als laterals del camp.
 • Dependència directa entre el diàmetre del tub dren i la interdistància entre rases.
Connexió drenatge – sanejament
 • Canal amb pendent interior: desaigüe de la canal en un únic punt cap a un col·lector de sanejament.
 • Canal sense pendent: desaigüe de la canal en diferents punts mitjançant arquetes sorreres cap a un col·lector de sanejament mitjançant un sistema de canal i col·lector. Permet reduir la secció hidràulica de la canal.
 • Desaigüe dels tubs dren de major diàmetre cap a un col·lector de sanejament.
Requisit de permeabilitat de la base del camp
 • Impermeable.
 • Alta permeabilitat.
Tipologia de la base del camp
 • Solució amb una capa d’asfalt sobre una base de tot-ú.
 • Solució amb una làmina geodren sobre una base de tot-ú.
 • Solució amb una capa de VORASOIL estabilitzat amb ciment segons normativa PG-3.
 • Solució amb vàries capes de graves de diferent granulometria.
Procés constructiu
 • Realització de la caixa de paviment (si escau).
 • Reperfilat de la superfície del camp amb motoanivelladora làser per tal de donar-li la planimetria necessària.
 • Aportació, estesa i compactació de material per a base de paviment.
 • Execució de la base escollida (asfalt, geodren o estabilitzat).
 • Realització de la caixa de paviment (si escau).
 • Reperfilat de la superfície del camp amb motoanivelladora làser per tal de donar-li la planimetria necessària.
 • Execució de rases drenants consistent en l’obertura de la rasa, col·locació del geotèxtil i tub dren i reblert amb graves.
 • Aportació, estesa i compactació de diferents tipologies de graves mitjançant màquina encebadora.
Recuperació d’aigües de reg
 • Permet la recuperació d’aigües de reg.
 • Necessitat d’instal·lar un filtre i un sistema de cloració al dipòsit de recollida d’aigües.
 • No és recomanable en països amb una pluviometria com la de la zona ja que la inversió econòmica necessària és molt superior al retorn d’aquesta inversió.
 • Permet la recuperació d’aigües de reg.
 • Necessitat d’instal·lar un sistema de cloració al dipòsit de recollida d’aigües.
 • No és recomanable en països amb una pluviometria com la de Catalunya ja que la inversió econòmica necessària és molt superior al retorn d’aquesta inversió.

VEURE LA TAULA